საერთაშორისო ეკონომიკურ - ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას

საერთაშორისო ეკონომიკურ - ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას 2016/2017 სასავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე:

ბაკალავრიატი

 • სამართალმცოდნეობა;
 • ადამიანის ჯანმრთელობა - ექიმი რეაბილიტოლოგი;
 • ფინანსები და კრედიტები
 • ტურიზმი
 • მენეჯმენტი
 • მარკეტინგი
 • პროგრამული ინჟინერია;
 • დაწყებითი განათლება;
 • სკოლამდელი აღზრდა;
 • ფიზ.აღზრდა;
 • ფსიქოლოგია;
 • გეოგრაფია;
 • ბიოლოგია;
 • ისტორია;
 • ფილოლოგია;
 • პრაქტიკული ფსიქოლოგია;
 • ჟურნალისტიკა;
მაგისტრატურა

 • დაწყებითი განათლება;
 • ფიზიკური აღზრდა;
 • ფიზიკური რეაბილიტაცია ფიტნესი და რეკრეაცია;
 • ისტორია;
 • ინგლისური ენა და ლიტერატურა;
 • პრაქტიკული ფსიქოლოგია;
 • ჟურნალისტიკა;
 • სამართალმცოდნეობა;
 • ფინანსები და კრედიტი;
 • მენეჯმენტი და ადმინისტრირება;
 • საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები;
 • გეოგრაფია;
 • გეოგრაფია, რეკრეაცია, ტურიზმი;
 • ნფორმატიკა;
 • ადმინისტრაციული მენეჯმენტი;
 • მედია კომუნიკაცია;
 • უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა;

 

 

სოციალურად დაუცველებზე,  მრავალშვილიანებზე, დევნილებზე მოქმედებს შეღავათები;